Orzeczenia o zaliczeniu do znacznego stopnia niepełnosprawności.

 

1)      zasiłek pielęgnacyjny,

2)      świadczenie pielęgnacyjne,

3)      dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka do ukończenia przez nie 24 lat.

 

 

Wnioski o wyżej wymienione świadczenia wraz z orzeczeniem o niepełnosprawności składa się :

- mieszkańcy Miasta Kalisza w biurze obsługi interesanta  przy ul. Kościuszki 1 a , nr tel: 062 / 50-49-751, 50-49-752, 50-49-753

mieszkańcy Powiatu Kaliskiego w Gminnych Ośrodkach Pomocy Społecznej lub w Urzędzie Gminy.

 

4) dofinansowanie z państwowego funduszu osób niepełnosprawnych do:

-         likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania,

-         turnusów rehabilitacyjnych,

-         zakupu sprzętu ortopedycznego, zaopatrzenia w sprzęt techniczny,

-         zakupu komputera

-         kosztów kształcenie

 

Wnioski w sprawie dofinansowania należy złożyć :

Mieszkańcy Miasta Kalisza : Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Kalisz, ul. Obywatelska 4, nr tel : 062/  757 – 75- 32

Mieszkańcy Powiatu Kaliskiego : Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Pl. Św. Józefa 5, nr tel: 501-42-95

 

W sprawie dofinansowania  kosztów kształcenia wnioski należy składać w państwowym funduszu osób niepełnosprawnych, który dla mieszkańców wielkopolski ma siedzibę w Poznaniu nr tel. 061- 843-55-16

 

5) zwolnienie z opłaty abonamentowej za używanie odbiorników radiowych, telewizyjnych. Powyższe zwolnienie jednak nie przysługuje gdy osoba uprawniona pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z co najmniej dwiema osobami, które ukończyły 26 rok życia, nie spełniających warunków do uzyskania tych zwolnień.

 

W celu skorzystania z tego uprawnienia należy złożyć w placówce poczty oświadczenie o spełnianiu warunków do korzystania z tych zwolnień i przedstawić dokument potwierdzający uprawnienie do tych zwolnień.

 

6) Prawo do 50 % rabatu za przyłączenie urządzenia końcowego do sieci TPS.A. oraz w abonamencie telefonicznym ale tylko dla osób z uszkodzonym narządem mowy, słuchu, lub wzroku ( orzeczenie o niepełnosprawności zawierać kod: 03-L, 04-O)

 

7) Prawo do 50 % zniżki przy opłacie paszportowej.

8)  Ulgi podatkowe

 

Odliczenia od dochodu  (przychodu) podlegają wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, poniesione w roku podatkowym przez :

1. podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub

2. podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne  (współmałżonek, dzieci własne i przysposobione, dzieci obce przyjęte na wychowanie, pasierbowie, rodzice, rodzice współmałżonka, rodzeństwo, ojczym, macocha, zięciowie i synowe – jeżeli w roku podatkowym dochody tych osób niepełnosprawnych nie przekroczyły określonej kwoty. 

 

Wydatki na cele rehabilitacyjne mogą być przeznaczone na:

 

       1. Adaptację i wyposażanie mieszkań oraz budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb   wynikających z niepełnosprawności.

2. Przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności.

 1. Zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego.
 2. Zakup wydawnictw i materiałów szkoleniowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności.
 3. Odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym.
 4. Odpłatność za pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, za pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo – leczniczych i pielęgnacyjno – opiekuńczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne.
 5. Opłacenie tłumacza migowego.
 6. Kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25 roku życia.
 7. Leki – w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeżeli lekarz specjalista stwierdził, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki stale lub czasowo.
 8. Odpłatny, konieczny przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo – rehabilitacyjne:
  1. osoby niepełnosprawnej – karetką transportu sanitarnego,
  2. osoby niepełnosprawnej, zaliczonej do I grupy (znaczny stopień niepełnosprawności, całkowita niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji)

11.  Odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego związane z pobytem:

a)      na turnusie rehabilitacyjnym,

b)      w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo- leczniczych i pielęgnacyjno – opiekuńczych,,

c)      na koloniach i obozach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25 roku życia.

12.  Opłacenie przewodników osób niewidomych I grupy ( znaczny stopień niepełnosprawności z przyczyną niepełnosprawności 04-O, całkowita niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji)  oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy ( znaczny stopień niepełnosprawności z przyczyną  niepełnosprawności 05- R, całkowita niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji)

13.  Utrzymanie przez osoby niepełnosprawne I grupy ( znaczny stopień niepełnosprawności z przyczyną niepełnosprawności 04-O, całkowita niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji) .

14.  opiekę pielęgniarską w domu nad osobą niepełnosprawną w okresie przewlekłej choroby uniemożliwiającej poruszenie się oraz usługi opiekuńcze świadczone dla osób niepełnosprawnych.

15.  Używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność ( współwłasność) osoby niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo – rehabilitacyjne.

 

UWAGA

Odliczeniu nie podlegają te z wyżej wymienionych wydatków, które zostały sfinansowane

 (dofinansowane) ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych albo zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

Jeżeli wydatki były częściowo finansowane ( dofinansowane) z tych funduszy ( środków ), odliczeniu podlega różnica pomiędzy poniesionymi wydatkami a kwotą sfinansowaną   (dofinansowaną) z tych funduszy ( środków) lub zwróconą w jakiejkolwiek formie.

8)      ulgi przy przejazdach:

Kaliskimi liniami autobusowymi:

 100% zniżki ( przejazdy bezpłatne)

- każda osoba zaliczona do znacznego stopnia niepełnosprawności ( dokumentem potwierdzającym uprawnienie będzie: legitymacja osoby niepełnosprawnej wydana przez Powiatowy Zespół d.s. Orzekania o Niepełnosprawności, lub wypis z treści orzeczenia komisji lekarskiej d.s. inwalidztwa i zatrudnienia ZUS o pierwszej grupie inwalidztwa wraz z dokumentem umożliwiającym stwierdzenie tożsamości, lub wypis z treści orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej podległej MSWiA wraz z dokumentem umożliwiającym stwierdzenie tożsamości, lub orzeczenia lekarza orzecznika ZUS stwierdzające całkowitą niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji wraz z dokumentem umożliwiającym stwierdzenie tożsamości, lub zaświadczenie ZUS, stwierdzające zaliczenie wyrokiem sądu do I grupy inwalidzkiej bądź uznanie niezdolności do samodzielnej egzystencji wraz z dokumentem umożliwiającym stwierdzenie tożsamości, lub wypis z treści orzeczenia lekarza rzeczoznawcy KRUS , stwierdzające niezdolność do samodzielnej egzystencji wraz z dokumentem umożliwiającym stwierdzenie tożsamości, lub zaświadczenie KRUS, stwierdzające zaliczenie wyrokiem sądu do I grupy inwalidzkiej bądź uznanie za niezdolnego do samodzielnej egzystencji wraz z dokumentem umożliwiającym stwierdzenie tożsamości, lub legitymacja emeryta z wpisem właściwego organu emerytalnego o zaliczeniu do I grupy inwalidzkiej, lub legitymacja emeryta – rencisty policyjnego z wpisem właściwego organu emerytalnego o zaliczeniu do I grupy inwalidzkiej

 

- opiekun towarzyszący osobie niepełnosprawnej.

 

Od 01 stycznia 2008r. niezbędne będzie przy korzystaniu z bezpłatnych przejazdów Kaliskimi Liniami Autobusowymi, posiadanie karty elektronicznej lub jednorazowego biletu o nominale 0 złotych.

 

 

Publiczny transport tj. PKS, PKP

 

95 % zniżki  ( należy zapłacić 5 % wartości biletu)

-  przewodnik lub opiekun towarzyszący w podróży:

  osobie niewidomej albo niezdolnej do samodzielnej egzystencji ( zaliczonej do znacznego stopnia niepełnosprawności, pierwszej grupy inwalidzkiej.

 

93% zniżki (należy zapłacić 7 % wartości biletu), dotyczy przejazdów zwykłych, przejazdy pośpieszne to 51 % zniżki.

- osoba posiadająca orzeczenie zaliczające do znacznego stopnia niepełnosprawności z powodu uszkodzenia narządu wzroku czyli z symbolem przyczyny niepełnosprawności : 04- O

 

 78 % zniżki ( należy zapłacić 22 % wartości biletu)

 

-   wyłącznie przy przejazdach z miejsca zamieszkania lub z miejsca pobytu do przedszkola, szkoły, placówki opiekuńczo – wychowawczej, placówki oświatowo-  wychowawczej, specjalnego ośrodka szkolno – wychowawczego, ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, ośrodka rehabilitacyjno – wychowawczego, domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia, zakładu opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, a także na turnus rehabilitacyjny – i z powrotem

Dokumentem potwierdzającym uprawnienie jest :

1)      dla młodzieży uczęszczającej do szkoły, albo ośrodka lub placówki o charakterze oświatowym jest legitymacja szkolna dla uczniów niepełnosprawnych.

 

2)      dla  młodzieży nie uczęszczającej do szkoły, albo ośrodka lub placówki o charakterze oświatowym jest legitymacja osoby niepełnosprawnej.

 

3)      Przy przejazdach do i z jednostek udzielających świadczeń zdrowotnych albo pomocy społecznej bądź organizujących turnusy rehabilitacyjne wymagane jest zaświadczenie

( zawiadomienie, skierowanie) określające odpowiednio:

a)        termin i miejsce badania, leczenia, konsultacji, zajęć rehabilitacyjnych, zajęć terapeutycznych albo pobytu w ośrodku wsparcia, domu pomocy społecznej lub na turnusie rehabilitacyjnym,

b)       potwierdzenie stawienia się na badania, konsultację, zajęcia rehabilitacyjne, zajęcia terapeutyczne.

 

Ulga 78 % przysługuje również jednemu z opiekunów dziecka, młodzieży niepełnosprawnej.

 

49 % zniżki ( należy zapłacić 51 % wartości biletu)

 

- każda osoba zaliczona do znacznego stopnia niepełnosprawności ( niezdolna do samodzielnej egzystencji, pierwsza grupa inwalidzka), ale dotyczy   przejazdów zwykłych

 

37 % zniżki ( należy zapłacić 63 % wartości biletu)

 

- każda osoba zaliczona do znacznego stopnia niepełnosprawności ( niezdolna do samodzielnej egzystencji, pierwsza grupa inwalidzka), dotyczy  przejazdów inne niż zwykłe.

 10). Uprawnienia dla osób pracujących:

- prawo do dodatkowej przerwy w pracy na gimnastykę usprawniająca lub wypoczynek,

- czas pracy nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo,

- dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym. Prawo do pierwszego urlopu dodatkowego osoba ta nabywa po przepracowaniu jednego roku po dniu zaliczenia jej do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.

- prawo do zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia w wymiarze 21 dni roboczych w celu uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym, nie częściej niż raz w roku.

(łączny wymiar urlopu dodatkowego i zwolnienia od pracy nie może przekroczyć 21 dni roboczych w roku kalendarzowym).